SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

Hírek

 

ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM

 

 


 

 


A Rendőrség 2014 szeptemberében új drog-prevenciós programot indított útjára a kiskorúak kábítószer-fogyasztásának csökkentése érdekében, melyben kiemelt partnerként tekint a családokra, szülőkre.

 

Az új program célja, hogy minden 12-18 éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázataival.

 

A rendőrkapitányságokon kijelölésre került egy, a program végrehajtását végző rendőr.

 

A programban résztvevő rendőr feladatai:

Tájékozató előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos beszélgetésben és elektronikus levélben tájékoztatja a 12-18 éves gyermeket nevelő szülőket, családokat a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.

Az illetékességi területén található alap- és középfokú oktatási intézményben szorgalmi évenként legalább egy alkalommal összevont tájékoztató előadást (szülői értekezletet) tart a szülőknek a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.

Előadásokat tart az illetékességi területéhez tartozó civil szervezetek, egyházak, gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok, közmunkaprogramra felkészítő önkormányzatok kérésére.

Havonta egy alkalommal legalább egy órás időtartamban fogadóórát tart.

Kéthetente egy alkalommal – mindig azonos időpontban – egy órás időtartamban telefonos ügyeletet tart azoknak a szülőknek a részére, akik személyes problémájukat telefonon szeretnék megbeszélni.

A külön erre a célra létrehozott elektronikus postafiókjába érkezett, programmal kapcsolatos levelekre lehetőleg azonnal, de legfeljebb 8 napon belül válaszol.

 

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.


Az Önök drogprevenciós tanácsadója:


Név: Kónya János senior r.őrnagy
Szolgálati hely: Sarkad Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06-66/375-622
E-mail cím: sarkadszertelenul@bekes.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap 2. keddjén 12.00 és 13.00 óra között 5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 4.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 1. és 3. keddjén 13.00 és 14.00 óra között

 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!
 


 

 

 

Ivóvízhálózat-mosatás Sarkadkeresztúron

 A mosatás időpontja.
Az őszi ivóvízhálózat-mosatást 2014. november 3-tól 5-éig végzi el társaságunk
Sarkadkeresztúron.Mit tapasztalhatnak a felhasználók?
A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést tapasztalhatnak, illetve a nappali
időszakban rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak a sarkadkeresztúri fogyasztók.
A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs más teendő, mint néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.
Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási munkálatok idején a saját hálózatát is mosassa ki.


Miért van szükség a mosatásra, és mi a folyamata?
Az Alföldvíz Zrt. az általa működtetett teljes ivóvízrendszert évente két alkalommal tisztítja meg az ivóvíz minőségének megőrzése érdekében. A munkálatok több mint három hónapot vesznek igénybe, amíg a kutaktól a települési vízhálózatok vezetékéig minden olyan műtárgyat megtisztítanak a szakemberek, amelyeken átfolyik a fogyasztók által felhasznált ivóvíz.
A tisztítás mechanikusan történik, azaz egy speciálisan kiképzett szivacsdugóval szakaszonként kitakarítják a vezetéket.

Köszönjük a megértésüket, Önökért dolgozunk, hogy tisztább víz folyjék a csapból.Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.
 

2014.10.03

 

 

HIRDETMÉNY!

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázata megjelentette felhívását a felsőoktatási hallgatók számára. Pályázhatnak – nappali tagozaton tanuló – sarkadkeresztúri állandó lakosok. További információ az EPER – BURSA rendszerben, melyben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.


Külön felhívjuk a középiskolai tanulmányaikat ebben az évben befejező és felsőfokú intézménybe jelentkezők figyelmét a pályázatra. A továbbtanulni kívánóknak már most be kell nyújtaniuk pályázatukat ahhoz, hogy 2015 szeptemberétől támogatásban részesíthetők legyenek, amennyiben felvételt nyernek felsőfokú oktatási intézménybe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtás határideje:

2014. november 7.

 
Pályázati kiírás:


1. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

a) Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaikat utolsó évét megkezdő hallgató is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első felére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második felében a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.


b) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizet) pályázók jelentkezhetnek, akik 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatot papírlapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.
 

 

Sarkadkeresztúr, 2014. október 3.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat

2014.07.28

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Sarkadkeresztúr Könyvtár könyvtáros
munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Békés megye, 5731 Sarkadkeresztúr Rákóczi út 14.


A munkakörbe tartozó, megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermek-, és felnőtt könyvtári olvasószolgálati teendők, nem hagyományos dokumentumok, közhasznú információk, folyóiratok gondozása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
§ Érettségi, egyéb iskolai végzettség
§ magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. szeptember 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus. 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakucz Péter polgármester nyújt, a 06-66-572-720 –as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5731 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7. sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör megnevezését: könyvtáros


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.sarkadkeresztur.hu, Keresztúri Hírek, helyi hirdető táblák.

 

2014.07.28

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Óvoda intézménye
pályázatot hirdet
Napközi Otthonos Óvoda óvónő (óvodapedagógus)
munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Békés megye, 5731 Sarkadkeresztúr Rákóczi út 10.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus munkakör


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
§ Főiskola, óvodapedagógus végzettség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ szakmai önéletrajz, főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. szeptember 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Zsoldos Mária nyújt, a 06-66-276-492 -es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5731 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7. sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör megnevezését: óvónő


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 28.


A pályázati kiírás további közzétételének helye: : www.sarkadkeresztur.hu, Keresztúri Hírek, helyi hirdető táblák
 

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem