SARKADKERESZTUR KÖZSÉG

Hírek

Az eredetileg kitűzött időpontban, május 20-án csütörtökön Sarkadkeresztúron került megtartásra a megyejárás rendezvény. A sportcsarnokban tartott ünnepséget ünnepélyes keretek között Nagy Mihály polgármester nyitotta meg. Beszédet mondott Tóth Imre térségi tanácsnok, majd a következő helyszín házigazdája, Balog Imréné Kamut polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.


A megnyitót követően a népes érdeklődő közönség Balogh Dorottya megye és településtörténeti előadását hallgathatta meg. Ezt követően a helyi művészeti iskola néptánccsoportja tartott bemutatót, majd Tomanek Gábor színművész vezetésével „Játszunk együtt” gyermekműsor következett. A jó hangulatú műsort a Jókai Színház színitanodájának zenés előadásával folytatódott. Ezt követően újra a helyiek következtek, Szilágyi Zoltánt és zenekarát, valamint Szappanos Gábornét láthatta, hallhatta és ünnepelte a közönség. Azok az érdeklődők, akik részt vettek a rendezvényen, szép élményekkel gazdagodva térhettek haza. Amíg a műsor zajlott, ünnepi képviselő-testületi ülésre került sor a Községháza tanácstermében, ahol a képviselő-testület tagjai tájékoztatókat hallgathattak meg a Békés Megyei Önkormányzat, illetve a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház tevékenységéről, működéséről, majd ezt követően közvetlen beszélgetést folytathattak a megyei tisztségviselőkkel és Dr. Kövesdi Józseffel, a Megyei Kórház orvos-igazgató főorvosával.

                                                                                        *******

A délután folyamán, 14 órai kezdettel tartotta soros ülését a képviselő-testület. Első napirendi pontként a polgármester jelentését tárgyalták meg, mely a következő volt:

● A két testületi ülés között hivatalos értesítést kaptunk az NFÜ-től arról, hogy az LHH program keretében egészségügyi létesítmények fejlesztésére benyújtott pályázatunkat elfogadták. A támogatás mértéke alacsonyabb az igényelt összegnél, 23.268.903.- Ft, de a célkitűzések ennek az összegnek a felhasználásával is megvalósíthatóak.

● A két testületi ülés között az önkormányzati miniszter elbírálta a kiegészítő állami támogatásért benyújtott soron kívüli igényünket, és kérelmünkre 5 millió forint kiegészítő támogatásban részesítette költségvetésünket. A két testületi ülés között az összeg megérkezett folyószámlánkra. Az ÖNHIKI-s támogatás elnyeréséért, első körben benyújtott
pályázatunkon az előzetes információk alapján hasonló nagyságrendű támogatásra számíthatunk.

● A két testületi ülés között előkészítettük az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat keresztúri programját. A településen működő valamennyi intézmény és az összes szervezet külön meghívót és részletes programot kapott annak érdekében, hogy minél szélesebb körben lehetővé tegyük a részvételt. Emellett a településen lévő valamennyi ingatlan postaládájába eljuttattuk a rendezvény programját.

● A két testületi ülés között befejeződött a határon átnyúló értékteremtő együttműködés pályázat következő állomásának, a cséffai találkozónak az előkészítése. Előre láthatólag 25 általános iskolás gyermek, kísérőkkel, és 20 felnőtt fogja képviselni településünket ezen a rendezvényen. A delegáció összetétele a pályázatban rögzítetteknek megfelelően került összeállításra.

● A két testületi ülés között folytatódott a közmunkaprogram, elsősorban a közterületekre és az intézmények környékének ápolása, fűnyírása, virágok kiültetése volt a feladat. A rendkívüli csapadékos időjárásra tekintettel folyamatosan ellenőriztük a település csapadékvíz elvezető rendszerét. Említésre méltó fennakadások nem voltak, a védelmi készültség semmilyen fokozatát nem kellett elrendelni. A külterületeken azonban ennél súlyosabb a helyzet, a talaj telítődött és nagy területeken vannak vízállások. A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat a gyűjtőcsatornákat folyamatosan szivattyúzza: Wimer, Sziget, Szeles, Peckes, Hosszúfok.
A megkezdett járdaépítések közül teljes egészében befejeződött a Wesselényi utcában elkezdett munka, és néhány napos munka maradt a Szélső utcában. A folyamatos munkavégzést a kedvezőtlen időjárás hátráltatta.

                                                                                        ******
Második napirendi pontként a képviselő-testület a 2009. évi gyermekvédelmi beszámolót tárgyalta meg Ruzsa Adrienn gyermekjóléti, Nagy Sándorné családsegítő és Bakucz Péter gyámhatósági ügyintézők képviseletében.

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata:

● A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, preventív családgondozás
● A gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
● A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása
● Örökbefogadásnál közreműködés, vizsgálni és feltárni az örökbefogadási szándékozók körülményeit
● Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására (védelembe vételre, ideiglenes elhelyezésre, nevelésbe vételre)
● Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó és segítő tanácsadás megszervezése
● Hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás, támogatásokról való tájékoztatás, információadás
● Családlátogatás, védelembe vett gyerekek és családjukkal való kapcsolattartás

A jelzőrendszer tagjai:
● Védőnői, háziorvosi szolgálat
● Közoktatási intézmények- óvoda, iskola
● Rendőrség, bíróság, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat
● Gyermekvédelmi intézmények- TEGYESZ
A Gyermekjóléti Szolgálat együttműködése a jelzőrendszer tagjaival jó volt. Minden második hónapban, illetve aktuális probléma esetén azonnal esetmegbeszélés keretében találkoztunk. Ezen megbeszéléseken az aktuális problémák, nehézségek kerültek megbeszélésre egy-egy adott eset kapcsán, a megoldás lépéseinek közös kidolgozásával.
A 2009. évi iskolai gyermekvédelmi felelős és családsegítő munkáról:
1./ A tagintézményben tanuló diákok száma: 116 fő
Ebből hátrányos helyzetűnek ítélt tanuló: 80 fő
Halmozottan hátrányos helyzetűnek ítélt: 30 fő

2./ Az iskolában működő rendszeres szabadidős programok száma: 4. Ezek a következők: tömegsport, néptánc, számítástechnika, énekkar.

3./ Az észlelt problémák száma összesen: 29
Ebből:
- tanulási és/vagy magatartási problémák: 12
- sajátos nevelést igénylő tanulók száma: 17

4./ Családlátogatások: A gyermekvédelmi munka során szoros, mindennapi kapcsolatot van fenntartva az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal, akik tájékoztatnak a családlátogatások során észlelt problémákról. Ezek a családok újból fel vannak keresve és a szülőkkel együttműködve, próbáljuk megoldani a felmerült problémákat. Az elmúlt évben 4 családnál merültek fel problémák.

5./ Napi kapcsolatban állunk a gyermekjóléti szolgálattal, az elmúlt évben közösen végeztük a családlátogatásokat. Rendszeresen konzultálunk a felmerült problémákról. Az együttműködésünket nagyban segíti, hogy a védőnő a gyermekjóléti szolgálat vezetője.

6./ Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az óvoda gyermekvédelmi felelősével.

7./ A pedagógusok javaslatára az elmúlt évben a Pedagógiai Szakszolgálathoz 7 tanulót, a Békés Megyei Humán Fejlesztési Központba 7 tanulót küldtünk a szülők beleegyezésével.

8./ Családsegítő munka során az elmúlt évben több alkalommal –felkérésre- környezettanulmány készítésben működtünk közre.

9./ A településen jól működik a jelzőrendszer, jó kapcsolatot alakítottunk ki a gyermekjóléti szolgálat munkatárásával, az intézmények vezetőivel és a rendőrséggel. A felmerülő problémákról azonnal tájékoztatjuk a jelzőrendszer tagjait, és késedelem nélkül intézkedünk a megoldásukról. Nagyon jó együttműködési kapcsolat alakult ki Ruzsa Adrienn védőnővel, és szakmai szempontból sajnálom átmeneti távozását. Remélem az új helyettes védőnővel is sikerülni fog hasonló kapcsolat kialakítása.
A helyi Gyámhatóság, illetékesség szempontjából továbbra is Sarkad Város Gyámhivatalához tartozik. A gyámhatóság a polgármesteri hivatalon belül működik, vezetője Sarkadkeresztúr Község Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság, rajta kívül érintett hivatalon belül egy gyámügyi ügyintéző. A településen társszervként működik a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat.

1.) A település demográfiai mutatói:
0-14 éves 182 fő
0-18 éves 275 fő
19-60 éves 1064 fő
61-120 éves 402 fő
Ahogyan az adatokból kitűnik a gyámhatósági-gyermekvédelmi munka során statisztikai számadatként 275 fő gyermek az, aki a településen érintett lehet, valamiféle üggyel kapcsolatban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2009. évre vonatkoztatva átlag 170 gyermek részesült, párosítva az évente két alkalommal nyújtott pénz-beli támogatással (5.800.- Ft/gyermek/alkalom).

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2009. évben négy esetben történt támogatás megítélés a Képviselő-testület részéről – két esetben pénzbeni ellátás – két esetben pedig természetbeni ellátást biztosított az Önkormányzat. Nyári gyermek-étkeztetés: településünkön 55 gyermek volt érintett – állami támogatásként e célra fordított pénzösszeg: 1.098.900.- Ft. Önkormányzat részéről önrész vállalási kötelezettség nem volt.

Mindenki ebédel pályázat – a két fél (támogató-támogatott) megállapodása alapján: 2009. évre vonatkozóan minden hétvégére gyermekenként 1-1 adag , a tavaszi- és téli szünetre naponta 1-1 adag, a nyári szünetre pedig a hétvégén kívül naponta további 1-1 adag élelmiszertámogatást biztosított az alapítvány a pályázatban részesült gyermekek számára. A pályázatban 20 gyermek volt érintett. A támogatás vissza nem térítendő – természetbeni adomány. Az Önkormányzat pályázati önrésze – 150.000.- Ft volt.

A képviselő-testület a beszámolót elfogadta.
 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. április 29-én tartotta. Első napirend keretében a képviselő-testület a polgármester jelentését hallgatta meg a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között tett intézkedésekről.


● A két testületi ülés között több beadott pályázatunkkal kapcsolatosan érkeztek kedvező hírek. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) hivatalosan is értesített bennünket arról, hogy az Integrált Közösségi Színtér (IKSZT) kialakítására benyújtott pályázatunkat támogatja. A pályázat bruttó 24.174.723.- Ft kötelezett-ségvállalást jelent. A projekt nettó finanszírozással valósítható meg, ami azt jelenti, hogy az ÁFÁ-t a pályázónak önerőként kell megfizetnie. A pályázat tartalmazza az épület alapterületének növelését, 34,86 m2-rel, továbbá kis értékű infrastruktúra fejlesztéseket, a helyszínhez közvetlenül kapcso-lódó eszközök beszerzését, valamint 3 évre működtetésre elszámolható kiadások összegét. Ennek a pályázatnak a végrehajtásával teljesen megújulhatna a Közösségi Ház, a tetőhéjazat cseréjétől a belső felújításig, és hosszú távra alkalmassá válna funkciójának betöltésére. Egyelőre komoly fejtörést okoz a 4.411.446.- Ft ÁFA önerő előteremtése, illetve biztosítása.

● A két testületi ülés között az LHH (leghátrányosabb helyzetű kistérségek) támoga-tására elkülönített pénzekre beadott pályázatok befogadása és elbírálása gyakorlatilag megtörtént. Ennek keretében a védőnői szolgálatra, a fogorvosi rendelőre és környezetére benyújtott pályázatunk még ebben az évben megvalósulhat. A pályázat bruttó bekerülési összege 25.978.692.- Ft. Önerő 5 %, azaz 1.298.935.- Ft. Ennek a pályázati összegnek a felhasználásával korunk legkorszerűbb fogászati alapgépe szerezhető be, továbbá teljesen megújulhat a rendelő külső környezete is.
A közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pá-lyázatunk bruttó bekerülési összege 44.736.305.- Ft, ebből 5 % saját erő, amely 2.236.815.- Ft. Ezen összegek felhasználásával még ebben az évben befejeződhet a sarkadkeresztúri buszöblök és környékének felújítása, valamint új buszváró épületek kerülhetnek kihelyezésre.
A Sarkad és Sarkadkeresztúr közötti kerékpárút bruttó 200 millió forint felhasználásával még ebben az évben megépül.
● A két testületi ülés között az Általános Iskolában megkezdődött a nyertes TIOP pályázat végrehajtása, folyamatban van egy számítógépes csomag beszerzése, amely egy szervergépből és 13 iskolai PC-ből áll. Ezen kívül beszerzésre kerülnek interaktív táblák, és az ehhez szükséges tantermi csomagok, hordozható számítógép, szavazószett. Ennek a beruházásnak a végrehajtásával az oktatás-nevelés, de különösképpen az informatika oktatás tárgyi feltételeinek színvonala jelentősen növekszik.

● A két testületi ülés között, március 27-én tavaszköszöntő fesztivál megrendezésére került sor a sportcsarnokban, elsősorban gyermekek részére. A rendezvény sikeres volt, a rossz idő ellenére nagy volt az érdeklődés.

● A két testületi ülés között, március 31-én, a HURO 2007-2013. pályázaton elnyert összeg felhasználásával került megrendezésre Sarkad-keresztúron a közszférák találkozója, a közösségek értékteremtő együttműködése címmel. A rendez-vényen közalkalmazottak, köztisztviselők, civil szervezetek képviselői, és általános iskolás gyere-kek vettek részt. A konzultatív tanácskozást követően a sportcsarnokban sportvetélkedőkre és sorversenyekre került sor. A pályázat tükörprog-ramokat tartalmaz, így május közepén hasonló programmal került megtartásra a cséffai rendezvény.

 

 

 

● A két testületi ülés között, április 19-től április 24-ig a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége finanszírozásával 7 fős delegáció vett részt Székelykeresztúron, ahol az általános iskolás gyerekek részére színvonalas földrajzvetélkedő került megtartásra Európáról. A rendezvényen 16 keresztúri csapat vett részt. A helyi általános iskolások csapata kiválóan szerepelt, és 4. helyezést ért el. Közben ugyancsak Székelykeresztúron tartotta elnökségi ülését a szövetség, melyen véglegesítésre kerültek az augusztusi fesztivál programjai.

● A két testületi ülés között a közmunka-program a pályázatban rögzítetteknek megfe-lelően folytatódik, ennek keretében öntött járda épül a Szélső utcában, járda épül a Wesselényi utcában, és folyamatosan végez-zük a közterületek, parkok gondozását, ápolását.
                                                                              *****
Második napirendi pontként a képviselő-testület megtárgyalta a közrend, közbiztonság helyzetéről, ezen belül a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatókat.
Auer György r.alezredes, rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető által készített tájékoztatóból a következőket tudhattuk meg:

A Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi terüle-tének közrendje, közbiztonsága továbbra is kiegyensúlyozott, súlyos, a lakosság biztonságérzetét tartósan negatívan befolyásoló bűn-cselekmények, események nem történtek. Az eredményes bűnüldöző és bűnmegelőző tevékenységünk érdekében együttműködtünk az önkormányzatokkal, a polgárőr szervezetekkel és határrendészeti kirendeltségekkel, valamint a biztonságukért tenni akaró helyi állampolgárokkal. Megállapítható, hogy a rendőrkapitányságon a folyamatos munkavégzéshez – a növekvő fluktu-áció mellett is – a megfelelő létszám biztosított volt. Az év során mindvégig valamennyi körzeti megbízotti helyünk betöltött volt. A hivatásos állomány átlag életkora 33 év, és átlagosan 10 év szolgálati tapasztalattal rendelkeznek. Az év során mindvégig valamennyi körzeti megbízotti helyünk betöltött volt. A hivatásos állomány átlag életkora 33 év, és átlagosan 10 év szolgálati tapasztalattal rendelkeznek. Sarkadkeresztúr községben egy körzeti megbízott státusz van rendszeresítve, mely 2009. június 1-től a kellő szakmai és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, helyben lakó kollégával, Puskás Sándor r. ftörm.-el van betöltve. Az év során 11 alkalommal tartottunk propaganda akciót, melyek fő céljai:
- biztonsági övek használatának propagálása (a biztonsági öv szimulátor bemutatása)
- a gépjárművek őszi- téli átállásának ellenőrzése, téli közlekedés veszélyeire való figyelem felhívás
- diszkó balesetek megelőzése ezzel kapcsolatos propaganda tevékenység kifejtése
- kerékpáros balesetek megelőzése.
Két alkalommal részt vettünk vízi-rendészeti akcióban, melyben a fürdőzőket figyelmeztettük a tilosban fürdőzés veszélyeire. Az érintett személyek részére – akik javarészt gyermek, illetve fiatal-korúak voltak – propaganda-anyagokat adtunk át.
Az elmúlt év során 20 közlekedési akciókban vettünk részt. Az akciók keretén belül a közlekedők – különösen a kerékpárosok – körében fokozott baleset-megelőzési tevékenységet folytatunk. A szórakozóhelyek előtt parkoló gépjárművek szélvédőire „diszkó-balesetekkel” kapcsolatos szóróanyagokat helyeztünk el. A diszkókban dolgozók, és az ott szórakozó fiatalok részére ittas járművezetés veszélyeire figyelmeztető propaganda-anyagok kerültek átadásra.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a polgárőrséggel és civil szervezetekkel, akcióink és napi feladataink végrehajtásába széles körben bevonásra kerültek. Az állampolgárokkal, civil szervezetekkel való kapcsolat bővítése érdekében részt vettünk a Sarkadi Családsegítő Központ havi továbbképzésein, bevontuk őket a tanyák ellenőrzésébe.
Az óvodás korú gyermekeket bevontuk a biztonságos közlekedésre való oktatásba. Az illetékességi területünkön működő óvodákban 13 alkalommal tartottunk bűn- és baleset-megelőzési foglalkozásokat összesen 241 gyermek részére. A gyermekeket megismertettük a közúti közlekedés alapvető szabályaival, és tájékoztattuk őket a rájuk leselkedő egyéb veszélyekről. Ezt a tevékenységet a közrendvédelmi osztály körzeti megbízott állományával közösen végeztük.
A felső tagozatos általános iskolások figyelmét felhívtuk a drogfogyasztás közlekedésre gyakorolt veszélyeire, részükre több előadást is tartottunk a bűnügyi osztály beosztottaival együttműködve.
Végrehajtottuk a D.A.D.A. programban meghatározott feladatokat. Az illetékességi területünkön a programot népszerűsítettük a szülők, pedagógusok körében. Az általános iskolás gyermekeknek havi rendszerességgel megtartottuk a D.A.D.A. foglakozásokat. Az oktatásban a Sarkadi, a Kötegyáni, a Sarkadkeresztúri Általános Iskola, a Méhkeréki Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola 36 osztályának 620 gyermeke vett részt. Az órák folyamán az alsós osztályokban a baleset-megelőzésre, a felsős osztályokban a drogmegelőzésre fektettünk nagyobb hangsúlyt.
A vizsgált időszakban foganatosított rendőri intézkedések jogszerűek voltak. Rendőri intézkedéssel szemben érkezett panaszok elbírálása során jogszerűtlen intézkedés miatt sem fegyelmi, sem büntetőeljárást nem kezdeményeztünk. A parancsnoki ellenőrzések, az állampolgári észrevételek során feltárt szakmai, taktikai hiányosságokat felhasználtuk az oktatások, képzések során.
Összességében megállapítható, hogy a Sarkadi Rendőrkapitányság vezetése és személyi állománya az értékelt időszakban eredményesen és rendkívüli eseménytől mentesen teljesítette szolgálati feladatát. A jogszabályokat, valamint a munkánkat szabályzó belső utasításokat és normákat betartotta.
A jövőben továbbra is a minőségi munkavégzés megvalósulására kell nagyobb hangsúlyt fektetni, ennek keretében a szakmai tapasztalatokat át kell adni, azt a gyakorlatban be kell mutatni a fiatal állománynak. Az eredményeink azonban nem csak a rendőrök, rendőrség érdeme, hanem az együttműködők, a törvénytisztelő és segítő állampolgároké is. Minden együttműködőnek, lakókörnyezetének biztonsága érdekében tenni akaró állampolgárnak segítségét megköszönöm, kérem, hogy a jövőben is legyenek segítségünkre, támogassák munkánkat.

Bakucz Péter, a helyi Polgárőrség elnökének tájékoztatójából megtudhattuk, hogy:

Az 2009-as évi beszámoló óta a Polgárőr Egyesület aktív taglétszáma jelentősen nem változott. Az egyesület tagsága két fővel bővült. Ifjú polgárőr létszámunk nem változott továbbra is szimpatizálnak-, és vállalnak szerepet a polgárőri feladatok tekintetében.
Az Egyesület tagjai továbbra is havi 200.- Ft tagdíjat fizetnek. Az Egyesület a befizetett tagdíjból, természetes és jogi személyektől kapott adományokból tartja fenn magát. Szomorú tény - 2009. évben az adó 1 %-ának felajánlástól elestünk.
Az Önkormányzat 2009-ben is természetbeni támogatást biztosított egyesületünk szárára. Irodai feltételeket, ingyenes internet, fax , telefon, fénymásoló és számítógép használatot. Nem kell fizetnünk a fűtésért, a világításért és az irodahelyiség használatáért. A tagsági ülések megtartásához a Községháza nagytermét rendelkezésünkre adja. A leírt támogatásokért és segítségüket ezúton az Egyesület nevében megköszönöm! Egyesületünk vállalja továbbra is, hogy az Önkormányzat rendezvényeit, ünnepségeit biztosítja, valamint alapszabályunkban foglaltaknak megfelelően Sarkadkeresztúr Község Közigazgatási területén járőr, figyelő szolgálatot vállalunk a lakosság és a település biztonsága érdekében. A falu lakosságának érdekeit képviselve együttműködünk több helyi szervekkel, civil szervezetekkel, egymás rendezvényeire kölcsönös meghívást kapunk. A Sarkadi Rendőrkapitány-sággal és a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség jogutódjával továbbra is szoros együttműködés, szolgálatvállalás és kiemelkedő kapcsolat áll fenn - viszont a közös szolgálatvállalás jelentős mértékben csökkent.

A képviselő-testület a tájékoztatókat elfogadta.

1 2 3 4 5 6

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem